Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

מידעון דצמבר

adi


Published on December 3, 2014

** ל אמסיס" םזימה יליבומ רוקיב םירימא רפסה תיבב "דימלת לכ : ךיראתב 4/01/4102 תיבב "דימלת לכל המסיס" םזימ תלהנה לש רוקיב םייקתה .ונרפס רוקיבב :וחכנ ,רוצ ןבא דוד רמ ,ותיילמפו םי תירק תייריע שאר זימה ר"וי ,ל'גנא ידוא רמ תיל"כנמהו ם יגמ תרבגה גייסא . רוקיבה , אשונב היהש תנווקמ תויתוברת בר , םירועיש ינשב הייפצב לחה נווקמ :םי ילאוטריו עסמ ד התיכב יתוברת בר 0 תלבוהב , הדש דרו הרומה , וירצותו רקח תוליעפו " לע ילש אצומה ץרא " התיכב ה 4 ילאכימ תידוהי הרומה תלבוהב , . גיצנ םהינפ תא ולביק םש ,םיבשחמה תדבעמל םיחרואה ורבע םשמ ו תותיכ י ' : ןירי ,לג לשימ ,רב ןולא םירב היאמו טובחוב . םיגיצנה וקליח םיחרואל םידוקרב ינורפס דציכ םהינפב ומיגדהו תקירס רתאה יפדל הליבומ םידוקרבה ,םיירפס תיבה רשא תיבב תושענה תונווגמה תויוליעפה תורבסומ םהב ןכמ רחאל .רפסה ופצ םיחרואה ב תימדת ןוטרס , הבתכ ותוא ןוטרסה .ןמפוה ילמ הרומה הזיחמהו הארמ ינפל רפסה תיב תא ןדיע ו בושקתה ל וירחא , רפסה תיב ידימלת לש הזחמה וכותב בלשמ שיחממו רפסה תיבב הארוההו הדימלה יכילהתב ילאוטריוה םלועה לש ותובישח תא . רואה תא םידימלתה ללכ ועיתפה םיבשחמה תדבעממ םתאצב תובבל םיפינמ םהשכ ,םיח תא םירשו רישה " הדות " רחא חסונב - תועצמאב תיתועמשמה הדימלל הקיזב םיילאטיגידה םילכה – תמורת םזימה . תיירפסב תיתוברת בר המיעט תיווחל ונמזוה ,העתפהה תמצועמ םישגרנה םיחרואה םש ,רפסה תיב םילכאמבו "דימלת לכל המסיס" יעבצב ךורע ןחלוש םהל הכיח וניכהש םייתוברת בר תיב ידלי ,רפסה רשאכ ןחלושל ביבסמ תוצרא תא וגיצהו םידימלתה ודמע לע םאצומ יתרוסמה שובלהו םילכאמה , םיחרואל וריבסהו תודוא ילטיגידה םינוכתמה רפס יתוברת ברה ועציבש ,רקחה תוליעפ לעו ביבס ץרא אצומה םהלש . תיבב עיקשהל ,ךישמהל םזימה שאר יפמ החטבהו םיגרדה לכמ תובר תוחובשתל הכז רוקיבה ונרפס שארל וכפהלו .ץראב םיידוסיה רפסה יתב ללכ ברקב ץחה חוכ רשי ירוהל קלח תחקל ובדנתהש ם םורתלו , דובכה לכ "םירימא" תווצל לו הניד המיעטמ לע ה ו ,הלועפה ףותישו העקשהה ,תויעוצקמ הבר הכרעה בושקתה תזכרל ונלש .ןשוש ידע , ** תארקל ה ףרוח ה וניתותלד לע קפדתמ :  יצ םיתיעל .םיליעמו )םיגנינרט( תוינומיא ,תוירטמב שומיש םתיא םיאיבמ הכרבה ימשג הז דו יוצרו יאדכ ןכלו רפסה תיבב חכשנ ה לע ןיוצמ היהי םכתדלי/םכדלי םשש םיטירפ !  םימושגה םימיב תוקספההש ידכ םינותיעו םירפס ,םיקחשמ :לבקל וחמשי רפסה תיב ידימלת .תליעפו תוניינעמ הנייהת  יוצר .הפלחהל םייסנכמו םייברג גוז טוקליב חינהל ץלמומו  םישקבמ ונא זכרתהל חילצמ אל הלוח דלי .רפסה תיבל םילוח םידימלת חולשל אל  םירחא קיבדהל לולעו הדימלב .