מידעון ינואר תשעה

December 31, 2014  |  By  | 


תיב רתא "דימלת לכל המסיס" רפסה – ה רתא תבשקותמה הדימלל ישאר רעש הווהמ ירפס תיבה היגולונכטל תמאתומה ה האמה לש היגוגדפלו - 21 , ת לש תופיצר רשפאמו ,הדימלו הארוה יכילה .תיבב םג הדימלל התיכה תרגסמ תא תצרופה ,ןכ ומכ ה רתא עדימו תרושקת ץורע הווהמ ףסונ ןיב ירוהו םידימלתה ,רפסה תיב תווצ םה עצמאב . ,תויחנהו עדימל ףשחיהל ןתינ ותו ןכדעתהל עגונב ל תויוליעפ ו םיעוריא , .רשק רוצילו רפסה תיב לע עדימ לבקל ןכו ה םג רתא מ בצמב ס"היב תלעפהב שמש י בצמ ,םוריח םי םהב .רפסה תיבל עיגהל םידמולהמ ענמנ ה רתא עתו תיתרבח תרגסמ הנקמ ,התכב םידומילל ףילחת קינעמ תיתקוס - םידימלתל תיתגפה קפסמו תוששחו תוקוצמל יטנוולר הנעמ תומרגנה מ האצותכ בצמ י .םוריחה חונל םכתוי , םיפרוצמ פס תיבה רתאל הסינכ יבלש :יר 1 . ל םיסנכנ :"דימלת לכל המסיס" לש רתאה תבתוכ תא םידילקמו טנרטניא www.sisma.org.il/ ** :"דימלת לכל המסיס" דילקהלו לגוג שופיחה עונמל סנכיהל םג ןתינ 2 . םירחוב "דימלת לכל המסיס" רתאב בושייה תא ו םי תירק .םירימא ס"יב 3 . שמתשמה םש תא םידילקמו דומעה שארבש חתפמה לע םיצחול ו :םכדלי לש המסיסה ד תצעויה רב ,םירקי םירוה .םיטקילפנוק לוהינ אוה ליבומה ךרעה וב ,תבט שדוח לש ומוציעב םיאצמנ ונא ה ברקב םיטקילפנוק ןורתפ לש תונמוימה חותיפב הבר תובישח םיאור ונא ,םידימלת "בלה חתפמ" ירועיש תרגסמב ןה יוטיב ידיל אב הז ךרע .דבכמ חיש וד לש ךרדב .רפסה תיבב תלעופה ,רושיג תדעו תועצמאב ןהו ,םייח ירושיכו מ תבכרומ רושיגה תדעו - 12 'ד תותיכמ תודימלתו םידימלת - ולא םידימלת .'ו דצה ינש דצמ הבשקה םדקמה ,ישגר חיש חותיפב ןומיא םירבוע עיגהל ידדה ןוצרו םיד לדומ תועצמאב םיטקילפנוק ןורתפב םידימלתל רוזעל אוה םדיקפת .היעבה ןורתפל רפסה תיבב עימטהל רוזעל ךכ ידי לעו ,רושיגה רושיגה תפש תא בושייל םייח ךרדכ תא ריבגהלו ,םיכוסכס תשוחת ה ו תוברועמ ה תוירחא ןורתפב םידימלתה לש .םהיכוסכס ה םכלוכל תלחאמ ינא תחלצומו הנהמ םידומיל תנש ךשמ , ,הכרבב ,רלק תינגד ס"היב תצעוי

More from adi

Page 1 / 2