Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

graficka-informacia

dusana.cizmarova


Published on November 30, 2014

Zdroj: http://gympuo.edupage.org/ MK Grafická informácia Práca s obrázkami: 1. vytváranie obrázkov – grafický editor 2. prehliadanie a úprava fotografií – prehliadač obrázkov (IrfanView, ACDsee a XnView) Digitalizácia obrázku - proces prenosu obrázku do číselného tvaru Rastrová grafika Rastrové obrázky sú rozdelené na sieť myslených štvorčekov - pixelov . Rozmer každého obrázka je pre počítač počet pixelov na šírku x počet pixelov na výšku. Pre každý pixel (štvorček) je nutné okrem polohy (riadok a stĺpec) zakódovať aj farbu, resp. ďalšie parametre. Rozmeru obrázku znamená počet bodov (pixelov) šírka x výška Farebná hĺ bka - po čet bitov potrebných na zakódovanie farby. A k je obrázok monochromatický (čierna a biela farba), kódovanie je jednoduché (1 - rozsvietený (biely) bod, 0 - nerozsvietený (čierny) bod), napr. 1 00 111 00 1 0 11 0 1 0 11 0 1 0 11 0 11 0 1 11 0 111 0 11 111 0 1 0 111 1111 0 1111 A teda zápis v riadku vyzerá : 011000110 100101001 010010010 001000100 000101000 000010000 (viď. Wikipedia) Vektorové obrázky Tie sú tvorené nie skupinou štvorčekov, ale základnými objektmi, ktorých algoritmy zostrojenia sú vopred známe, len treba zaznamenať (zakódovať) ich základné charakteristiky (napr. pre kružnicu súradnice stredu, polomer, príp. farba čiary napr. : K40Ž20015 0 - kružnica s polomerom 40 žltej farby a so súradnicami stredu 200 150). Príklad: Predstavme si, ze chceme niekomu telefonicky úplne verne popísať, ako vyzerá nejaký obrázok. Náš popis musí byť ale tak zrozumiteľný, aby si dotyčný na druhom konci telefónu dokázal podľa nášho popisu vytvoriť presne taký istý obrázok. Ako to urobíme? Na obrázok priložíme štvorcovú sieť čiar (raster). Dohodneme sa, že každý štvorček tejto siete budeme považovať za najmenšiu čiastočku informácie – za jeden obrazový bod. Zvolíme si veľkosť základného štvorčeka . To je prvá časť digitalizácie – rozdelenie. Ďalej zadáme rozmery celého obrázka počtom stĺpcov a riadkov (rastra) – napr. 100x40základných štvorčekov. Ďalej o každom štvorčeku (obrazovom bode ) oznámime, akou farbou ho má vyfarbiť. Hovoríme o farebnej hĺbke . (To však vyžaduje, aby sme obaja mali pred sebou rovnaké farbičky, ktoré sú rovnako očíslované.)