אלבום דיגיטלי

January 4, 2015  |  By  | 


יברל אביקע המכח תב התייה לחרו בל תבוטו . םיבכוכ ידבוע ועיגה םימיה דחאב וארש ורמאו אביקע יבר לש ותיבל התנותח םויב תומת ותבש םיבכוכב ר רהרה ' ובילב אביקע " ה חוטב ' ער לכמ הילע רומשי בוטה ."

More from dvori78