"Ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του" Α΄

November 21, 2014  |  By  | 


Όπςξ μάαμε ζηκ Παιαά Δαή,  Ιαώβ πο είε 11 παδά, έακε ζηα γενάμαηά ηο έκακ αόμ γ, ηκ Ιςζήθ. Γπεδή ήηακ ζα δών γ’ αοηόκ, ηο είε πενζζόηεν αδοκαμία από ηα άιια παδά ηο. Αοηό έακε ηα αδέιθα κα ιεύοκ ηκ Ιςζήθ. Η ήια ηοξ μεγάιςζε όηακ  Ιαώβ άνζε ζη μνόηεν γ ηο έκακ πιύνςμ ηώκα.

More from Efi