סוציומצגת תאורית למידה.ppt (2)סופיעם תיקון

November 26, 2014  |  By  | 


םינייפאמ םיירקיע לש תירואית הדימלה תיטסיבטקורטסנוקה היגוגדפה תיטסיביטקורטסנוקה תתתשומ לע השימח תונורקע םיירקיע : יפל העצהה לש ז ' ןילק סקורב ןיטרמו סקורב (1997) תאלעה היעב תיטנוולור דימלתל תינכות םידומילה תגצומ " ןמ םלשה לא קלחה ", ךותימ םילכ תוטישו תארוהב יעדמ בשחמה : הרש קלופ דו " ר הקיבצ טסריפ - טמ " ח – זכרמה היגולונכטל תיכוניח תדוקנ טבמ דימלתה - ןיא תמא תחא תינכות םידומילה הרומהו ובשחתי תולוכיב דימלתהש איבמ ומע התכל - תולוכי תויביטנגוק תויתרבח תוישגרו תכרעה הדימלה הכירצ תויהל רשקהב יתועמשמ דימלתל סחייתהלו תויעבל םידימלתהש םילקתנ ןהב ךות ידכ הדימל

More from eti