מצגת מדעים- פאטמה אדווין קים וסלין

April 5, 2016  |  By  | 


Category: Children

הרוולא תדועת תוהז • םש חמצה : הרוולא םש יעדמ : ALOE VERA ןוימ יעדמ הכלממ : חמוצ הכרעמ : ילעב םיחרפ הקלחמ : דח םייגיספ הרדס : םיאגרפסא החפשמ : Xanthorrhoeaceae

More from fatmaS