יצחק רבין ז-ל

November 26, 2014  |  By  | 


. הדובעה תודחא תגלפמ ירבחו תישילשה היילעה יצולחמ ויה , ןיבר הימחנ ו ןהכ הזור ,וירוה . םילשורי ב דלונ ןיבר קחצ היה ,קחצי ,היבא . סוראלב בש בליהומ ב 1890 תנשב ןהכ תיבל הדלונ ,("המודאה הזור " התנוכש) ןהכ הזור ,ןיבר לש ומא תונבל תירצונ ה היסנמיגב הירוענב הדמלו ,םייללכ םידומיל דומלל השקיב הזור ךא , תונויצ ל דגנתהש ד"בח שיאו בר לארשי ץראל התלע 1919 תנשב .תיטילופו תיתרבח הליעפ התייהו םיינכפהמ םיגוח רחא הכשמנ ריעצ ליגמ . למוה ב ןכמ רחאלו תרנכ הבשומ ב הבשייתה הליחת . תישילשה היילעה תרשבמל תבשחנה ," ןאלסור " הניפסב היומס תעסונכ ךרד .ןהכ קחצי ,ובס םש לע יורק ןיבר קחצי . 1921 תנשב ואשינ םיינשהו ,ןיבר הימחנ תא הריכה הבש , םילשורי ל הרקע ןילדי , (ןידי) קינקוס , ןיפור תוחפשמל ןאכמו ,(ומא לש הדוד-ןב) ןהכה דוד ל םג החפשמ ירשקב ןיבר קחצי רושק ומא .םירחאו ומאל עייסו דלי היהשכ ויבאמ םתייתה אוה . הניארקוא בש 'ץיבודימסב 1886 תנשב דלונ ,בוציבור הימחנ ,ןיבר לש ויבא םש תא הניש םג םש ." ןויצ ילעופ " תעונתל ףרטצהו , תירבה תוצרא ל בוציבור עסנ הרשע הנומש ליגב .החפשמה תסנרפב םע גילפהו , ןוירוג-ןב דוד ו יבצ-ןב קחצי ידי לע תירבה תוצראב םקוהש , ירבעה דודג ל סייגתה 1917 תנשב .ןיברל ותחפשמ - םייחה תודלות

More from jojo