cap20

November 21, 2014  |  By  | 


Category: Teen

- riscul datorat mediului de decontare, numit riscul neîndeplinirii opera ţ iilor financiare. Riscurile principale cu care se confrunt ă intermediarii de pl ăţ i Riscurile apar deoarece fiecare intermediar de pl ăţ i prime ş te ş i disponibilizeaz ă pl ăţ i la fiecare dintre cei doi parteneri, drept urmare are de f ă cut fa ţă riscului de lichiditate. În caz de nesimultaneitate, riscul îl afecteaz ă pe intermediarul de pl ăţ i deoarece el imobilizeaz ă fonduri. Risc de credit ş i risc de lichiditate Din analiza caracteristicilor riscurilor care se manifest ă în sistemul de pl ăţ i ş i decont ă ri rezult ă c ă poten ţ ialul acestor sisteme de amplificare a efectelor riscurilor este foarte ridicat. Acest lucru se datoreaz ă valorii deosebit de ridicate a tranzac ţ iilor decontate (care adesea dep ăş e ş te capitalurile proprii ale instrumentelor proprii ale intermediarelor de pl ăţ i), cât ş i sincroniz ă rii imperfecte dintre componentele de pl ăţ i ş i încas ă ri ale unei tranzac ţ ii ş i livrarea m ă rfurilor sau furnizarea serviciilor. Un exemplu ar fi falimentul b ă ncii Herstatt în 1971 ş i crahul bursier din 1987, în urma e ş ecului societ ăţ ii financiare non-bancare de talie mijlocie Drexel Burnham Lambert în acoperirea obliga ţ iilor sale financiare. Pe baza analizei naturii ş i activit ăţ ii acestor sisteme, se constat ă abordarea diferen ţ iat ă a acestora în func ţ ie de categoria c ă reia îi apar ţ in. Sistemele ale c ă ror opera ţ iuni se finalizeaz ă prin decontarea pe baz ă net ă în urma unui proces de compensare multilateral ă sunt cunoscute sub numele de „ sisteme de compensare cu decontare net ă ”. Riscurile în sistemele de compensare cu decontare net ă Aceste sisteme au avantajul c ă permit reducerea fluxului de fonduri cu aproape 90% fa ţă de valoarea tranzac ţ iilor pe care le-au determinat. Sistemul de decontare pe baz ă net ă presupune c ă ordinele de plat ă se acumuleaz ă de-a lungul zilei ş i sunt decontate în urma unei proceduri de compensare care va determina notarea net ă a obliga ţ iilor b ă ne ş ti pe care participan ţ i le au unii fa ţă de ceilal ţ i. Dezavantajul major al acestui tip de sistem este faptul c ă e ş ecul unuia din participan ţ i în acoperirea pozi ţ iei sale debitoare este echivalent cu o penurie de lichidit ăţ i pentru restul sistemului. Riscurile în sistemul de compensare cu decontare brut ă Sistemele de compensare cu decontare brut ă sunt sisteme de pl ăţ i electronice care utilizeaz ă ş i transmit informa ţ ii în timp real. Caracteristica lor fundamental ă este faptul c ă decontarea final ă are loc continuu, iar în lipsa lichidit ăţ ilor se pot respinge ordinele de transfer pân ă când se vor ob ţ ine noi lichidit ăţ i.