א2ד1ם וחברה - עיתון עומריה ומרום (1) (1)

March 19, 2016  |  By  | 


Category: Children

ד ו מ ע 2 ? תאז ושע ךיאו ורבע ןה המ - תויפויתאה תוחפשמה ה י פ ו י ת א י ב ת ִ כ .ןהלש םיאנתה לע תצק םכל רפסא ,ורבע ןה המו תויפויתאה תוחפשמה לע ר

More from gvanim99

Page 1 / 2