עותק של אלבום למצוות השבת חלק א'

April 28, 2015  |  By  | 


תבש תורנ תקלדה :רקחה תולאש (1 ?םיקילדמ תורנ המכ (2 ?תורנ ינש אקווד המל (3 ?תבש תורנ לע םיכרבמ המ (4 ?תבשה תורנ תא םיקילדמ יתמ (5 ?תורנה תקלדה ירחא השוע

More from hadas