Copy of קרן טרמפ - סטנדרטים למורה רב-אמן

October 31, 2014  |  By  | 


1 ותורשפאב יכ ףא .ץמאמ לכ אלל וידימלת לש םנוימד תא שבוכו ,התיכב תחטוב תוחכונ לעב אוה תויפיצה תחא חרכהב הניא וז ןיעמ תוליעפ ,לוהינ ידיקפת ללוכ ,רפסה תיבב םינוש םידיקפת אלמל בר הרוממ - דוקפת תמרש הלועמ עוצקמ שיא אוה .ןמא םימוחתה .םייעבטה וינותנ םע תינמנ ההובג רמוח לש ותועמשמ תא בטיה ןיבמ אוהו ותוא םיביהלמ החמומ אוה םהבו דמלמ אוה םתואש .הל רבעמ ןהו הלוכ םידומילה תינכת לש רשקהב ןה ,דומילה בר הרומל - מילה תינכתב ללכנש המל רבעמו לעמ ,ותויחמומ םוחתב בחרו קימעמ עדי שי ןמא .םידו הארוהה ןפואו ,וב תולחה תויוחתפתהב ןכדעתמ אוה ,ותויחמומ םוחת יפלכ תישממ תונרקס וב שי תולאשה ןווגמל החטבבו המכחב בישמ אוה .םוחתב ולש תואיקבה תא ןהו טהלה תא ןה ףקשמ ולש בעמ וידימלת תא םיפחוסש םינויד תוחנהל לגוסמו ,ודודיעב ול םיגיצמ וידימלתש תויופצ יתלבה ר .תימשרה םידומילה תינכת לש תרגסמל בר הרומ - תלעפה ךות יתריציו יטנגילטניא ,ןבומ ןפואב ולש תויחמומה םוחת תא דמלל לגוסמ ןמא תרבעהל רתויב תוניינעמהו תוליעיה םיכרדה ןהמ קוידב שח אוה .המזויו רותלא לש הבר הדימ ירושיכהו תולוכיה תשק לכ תא םיגציימה ,וידימלתל רמוחה .ם בר הרומ - ךירעמו ןחוב אוהו ולש הארוהה ןפואל עגונב תימצע תרוקיבו תועדומ לע ןמא ןמא ותדובעב .דודמו לוקש ןפואב ליעפמ אוה ןתואש ,ותוחמתה םוחתב תושדח תוקינכטו תויוחתפתה .וידימלת לש יתרבחהו יתוחתפתהה עקרה תא הקימעמה ותנבה לע םג ססבתמו ןעשנ אוה בר הרומ - סחיל הכוז אוה .ןורשיכב וידימלת תא חתפמו דדועמ ,גיהנמו ,תונמוימב התיכב טלוש ןמא ןה תוטשפבו תוליעיב לעופו ,ודיקפתב חונב שח אוה .םהירוה דצמ ןהו םידימלתה דצמ ןה דובכ לש .גולאיד לוהינב ןהו תעמשמ תלטהב ואלמ ףא םיתעלו היצביטומ תוררועמ ולש הארוהה יכרד תויפיצ ףר וידימלתל ביצמ אוה .הארשה ת םידימלתה לכ לש תולוכיב תובשחתה ךות ,ברה ונויסינ לע ססובמו יתואיצמ תאז םעו רגתאמו הובג םורופב הארוה ןיב קלח רבעמל גאודו דומילה רמוחב תומדקתהה בצק תא בטיה תסוומ אוה .התיכב 1 םירומ לש םיטרדנטס לש תיאמצעה הריקסה לש ינשה ח"ודה

More from hadas