ספר שמואל ב סיכום גאיה ואילי!!@

November 26, 2014  |  By  | 


• לואש תומ : לואש תא גרה יקלמעה רענ ( ע " רפס פ ב לאומש ' א קרפ ' ) • ותגירהל םירבסה : .1 וקלחב םיזגהו דודל חווידב רקיש רענה , םושמ הפיצו לואש תומ לע עומשל חמשי דודש ןימאהש הרשפב וקלח רובע סרפ לבקל . .2 תמ אל םלוא וברח לע לפנ ןכא לואש , שקיב ןכלו ותומ תא זרזל םוקמל עלקנש יקלמעה רענהמ הנורחאה תוומה תכמ תא וילא תיחנהלו .

More from ilay