למה לפתוח קיוסק בבית ספר (4)

November 26, 2014  |  By  | 


.1 .קסויקב ונקיש םיבער ויהי םידלי םא .2 .קסויקב ונקיש לכואה םידליל רמגנ םא .3 .קסויקב ונקיש םהירוה םהל ושש לכואה תא םיבהוא אל םידליה םא .4 .ףסכ הרומתב לבקלו םש דובעל םילוכי םידלי םגו :תונורתי

More from itamar