Dulgotraini aktivi

November 25, 2014  |  By  | 


- Патенти, лицензни и концептуални права – документи купени чрез договор и дават право на купувача да ги използва според договорните условия - Ноу - хау – това са производствени или научни знания, които се пазят в тайна и за да се използват трябва да се закупят - Търговска фирмена марка – знак с който предприятието означава своите стоки и услуги. С този знак се различават от другите производители. Той може да е графичен, словесен и да бъде регистриран в страната. - Програмни продукти – това са създадените и закупените за собствени нужди програми и пакети от програми. - Други НДА – право на ползване, право на строеж с цел извличане на изгода от тях Дългосрочни инвестиции - Контролно участие – участие във финансова оперативна дейност на предприятието при притежаване на повече от половината акции или дялове - Значително участие – предприятието притежава не по - малко от 25 % от акциите или дяловете - Малцинствено участие – резултат от дейността и от нетните активи на дъщерното предприятие, което може да се препише на участия, които не са притежания на предприятието майка - Инвестиционни имоти – закупуване на земя, сгради, които не се ползват Дългосрочни вземания - Вземания от свързани предприятия, в това число предоставени заеми и други - Вземания от предоставени търговски заеми - Други дългосрочни вземания (дългосрочни аванси, финансов лизинг и други) Положителна репутация Това е превишаването на разходите по придобиването над дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви. В зависимост от участието им в производствения процес дълготрайните материални активи се делят на: активни и пасивни. Към активните спадат производственото оборудване, предавателни устройства и съоръжения, в които протича производствения процес. Към пасивната част се отнасят сградите и част от съоръженията. Във връзка с инвестиционната дейност на предприятието и актуализирането на дълготрайните материални активи е от особено значение възрастовата им структура. Тя характеризира съотношението между различни групи и видове по години на притежание, амортизиране и използване. Друг вид структура е икономическата. Това са съотношения между материални, нематериални и финансови дълготрайни активи в общия им размер, както и между всеки две от тези групи. Определянето на икономическата структура характеризира осъществената дейност, поради което тя е доста разнообразна за различни предприятия. Преобладаващата част в структурата на дълготрайните активи заемат материалните дълготрайни активи. Но не трябва да се подценяват и нематериални дълготрайни активи, които се считат за активи на преуспяващия бизнес и са по - печеливши в сравнение с материалните дълготрайни активи. Най - голямото предимство на финансовите активи е тяхната бърза ликвидност, която е много по - голяма от тази на материалните активи. Стойностна оценка на дълготрайните активи

More from Hristo