Дълготрайни активи2

November 24, 2014  |  By  | 


Спаред предназначението и особеностите на функционирането, дълготрайните материални активи се разглеждат в четири групи: - Дълготрайни материални активи, които участват непосредствено и пряко в производството на определен продукт. - Дълготрайни материални активи, които създават условия за ефективно използване и функциониране. - Дълготрайни материални активи, които са свързани с организацията, управлението и тяхното усъвършенстване. - Дълготрайни материални активи, свързани със социалните дейности на предприятието и ришаването на неговите социални проблеми. Друга квалификация в съотношение със ЗС и НСС са: - Земи, гори и трайни насаждения, собственост на предприятието. - Работни и продуктивни животни - Сгради – оновно производство и непроизводствени сгради. - Машини, съоръжения и обурудване – силови двигатели и енергиини машини, производствена сила, енергия и др. - Транспортни средства – собственост на предприятието, вътрешно и външно заводски транспортни средства, съдействат за намаляването на производствения цикъл. - Стопански инвентар – всеки вид изчислителни, размножителни, копирни и други видове техника. - Други дълготрайни материални активи зависят от предмета на дейност. Б ) Дълготрай нематериални активи – част от дълготрайните активи, които са продукт на интелектуална нематериална дейност, но се използват многократно, пренасят на части своята стойност, заемат по – малък относителен дял в повечето предприятия. Тенденцията е към повишаване на тяхната роля. Права за използване на индустриална собственост, полезни изкопаеми, концесии – право за запазване на активи продължително време, права за ползване на интелектуална собственост ( патент – право на собственост върху дадени научни открития и изобретения, лиценз – разрешение за ползване на дадена технология, изобретение и др. ) . Търговски и фирмени марки, показват принадлежността на даден продукт към дадена фирма.