konica 283

October 29, 2014  |  By  | 


1.1 Sigurnosne informacije Ovaj odlomak sadrži detaljne upute o korištenju i održavanju ovog ure đ aja. Da bi ste postigli optimalno funkcioniranje ure đ aja, svi korisnici trebaju pažljivo prou č iti i slijediti upute iz ove knjižice. Molimo vas da upute držite na vidljivom mjestu uz ure đ aj. Molimo da pro č itate sljede ć i odlomak prije nego po č nete koristiti ure đ aj. Sadrži važne informacije neophodne za sigurno korištenje ure đ aja i spre č avanja problema sa opremom. Obratite pažnju na sve mjere opreza navedene u ovim uputama. Simboli upozorenja i mjera predostrožnosti  Neki djelovi sadržaja ovog odlomka vjerojatno se ne ć e poklapati s kupljenim proizvodom. UPOZORENJE Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljne ozljede ili č ak smrt OPREZ Ignoriranje ovog znaka može dovesti do ozljeda ili kvara ure đ aja . Zna č enje simbola Simboli Zna č enja Trokut ozna č ava opasnost kod koje biste trebali poduzeti odre đ enu mjeru predostrožnosti. Ovaj znak upozorava na mogu ć nost da se ope č ete Diagonalna linija zabranjuje odre đ eno djelovanje. Ovaj simbol zabranjuje demontiranje ure đ aja. Crni krug upozorava na obavezno poduzimanje odre đ enog koraka. Ovaj simbol prikazuje da obavezno isklju č ite ure đ aj iz struje.

More from Joe