Banka Kuruluş İşlemleri

January 5, 2015  |  By  | 


 Bumodül,meslekiveteknike ğ itimokul/kurumlar ı ndauygulananÇerçeve Ö ğ retimProgramlar ı ndayeralanyeterliklerikazand ı rmayayönelikolarak ö ğ rencilererehberliketmekamac ı ylahaz ı rlanm ış bireyselö ğ renme materyalidir.  MillîE ğ itimBakanl ığı ncaücretsizolarakverilmi ş tir.  PARA İ LESATILMAZ.

More from john