Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Дълготрайни активи

Krisi Ilieva


Published on November 30, 2014

Дълготрайни активи на предприятието Дълготрайни са активите, които се използват многократно в производствения процеси продължителността на използването им е повече от една година. Те пренасят на части своята стойност върху собствеността на готовата продукция и не променят своята натурално веществена форма. Според формата, в която функционират в икономическия оборот на предприятието, неговите дълготрайните активи се делят на следните групи: - Материални - Нематериални - Дългосрочни инвестиции - Дългосрочни вземания - Положителна репутация Записването им става в лявата част на счетоводния баланс на предприятието. Материални дълготрайни активи Една част от тях непосредствено участват в производствения процес – машини, съоръжения, апарати. Друга част създават условия за нормално протичане на производствения процес – сгради, земи, транспортни средства и стопански инвентар. Тези две части се наричат производствени активи.