מיהו המורה האידיאלי-

November 26, 2014  |  By  | 


1 רפסמ ןוירטירק קעוצ תוחפ יכהש הרומה תיגח דרו רומיל יתא הנליא הבוהא תירשוא תנסוא לגיס יסוי הנומיד רימידלו הרש לגי ירימ ןורש ליג תנע ירמוע סנרמופ תנע היתב תילג תינור תילד !אבה

More from yael