חזרה למבחן אקולוגיה

November 26, 2014  |  By  | 


● הביבס יביכרמבו םייח הביבס יביכרמב םייולת םייח םירוצי לש םמויק   .םיממוד   ● ילעב םיחמצ םימייקתמ , רוא  לע תורחת הב תמייקש םייח תביבסב   םיטבונה םיחמצו םיספטמ םיחמצ ומכ ,רוא תטילקל תודחוימ תומאתה   .םיצע יבג לע   ● םימ  שי ובש ,שמשה תכרעמב ידיחיה תכלה בכוכ אוה ץראה רודכ   .זגו קצומ ,לזונ ,הריבצ בצמב עיפוהל םילוכי םימ .לזונ הריבצ בצמב   ● .םפוגב העובק םימ תומכ לע רומשל םיבייח םייח םירוצי   ● הנבמב תומאתה  םהל שיש ,םירוצי םימייקתמ םימ תולד תוביבסב   .וז הביבסב םויקל  תוגהנתהבו ףוגה   ● םייחל תוגהנתהבו הנבמב םימאתומ םימ תלד הביבסב םייחה םיחמצ   הטילק) םישרוש תכרעמ ,(םימב ןוכסיח) ץיק תכלש ידי­לע וז הביבסב   .(םימ תריגא) םיינרשב םילעו (םימ לש הליעי   ● תפטעמ .םויק תרשפאמה הפוקש   ריווא  תפטעמב ףוטע ץראה רודכ     תארקנ ץראה רודכ לש הרפסומטאה . הרפסומטא  תארקנ ריוואה   .ריווא     ● ,ינצמח­וד ןמחפ ,ןצמח ,ןקנח : םיללוכה םיזג לש תבורעת אוה ריוואה   .םירחא םיזגו םימ ידא     ● :םייח םירשפאמ הרפסומטאב םירושקה םייתביבס םיביכרמ השולש     ○ . ןצמח  הליכמ הרפסומטאה     ○ .המיאתמ   הרוטרפמט  תרשפאמ הרפסומטאה     .תילוגס­לע   הנירק  לש הרידח תמצמצמ הרפסומטאה          o   ● הביבסב םויקל םימאתומ םתוגהנתהו םייחה םירוצי לש םפוג הנבמ   .הב םייח םהש   ● לש םמויקל םיאתמה   תורוטרפמט  חווט םייקתמ ץראה­רודכ ינפ­לע   .הביבסה תרוטרפמטמ עפשומ םייח םירוצי לש םמויק .םייח םירוצי   ● תורשפאמה תוגהנתהבו הנבמב תומאתה שי םיחמצלו םייח­ילעבל   .(הלילב קר תוליעפ ,לשמל) תינוציק הרוטרפמט יאנתב םייקתהל םהל   ● תא הערל תונשל לולע םהוזמ ריווא .הרפסומטאה בכרה לע עיפשמ םדאה   .ץראה רודכ ינפ לע םימייקתמה םיידוחייה הביבסה יאנת  

More from yael