עדיניתון דצמבר

December 30, 2014  |  By  | 


דלקה[ ]ןאכ : שדוחה יאקיטמתמ הקיטמתמ סואג ךידירפ לרק יאקיטמתמה  – 5 הינמרגב דלונ סואג ךירדירפ לרק ב - 7/1/ םוימ טעמכ . .םיבושיחב סואג ןיינעתה דלונש ליגב רבכש ,וילע םירפסמ  תא ויבאל ןקתמ היה .ויתונובשחב אצמש תואיגשה ליגב  ודמל הפוקת התואב .רפסה תיבל ךלה ותוא םע התיכ התואב םינוש םיליג ינב םידלי יעצ םידימלת קיסעהל ידכ .הרומ עדי ילעב םיר סואג .ןובשח יליגרת םהל ןתונ הרומה היה ,הנוש :המישמ ולביק וירבחו מ םירפסמה םוכס תא בשחל םהילע היה -  דע 77 לע ףדה תא חינה סואגו הקד הרבע אל . ןלצע ול ארקו וילע סעכ הרומה ךא ,הרומה ןחלוש םירפסמה לכ תא םימשור םאש ןיבה סואג .ןלשרו מ  דע 77 ס יפל תוגוז אוצמל רשפא ,הרושב רד :עובק םוכס םהל רשא םירפסמ לש ולבקתה 7 אוה גוז לכ םוכסש םירפסמ תוגוז 7 גוז לכ םוכס תלפכמ אוה םירפסמה לכ םוכס ןכלו 101x50=5050 :רמולכ ,תוגוזה רפסמב מ (  דע 77 שי 77 ןכל ,םירפסמ תוגוזה רפסמ 100:2=50 אוה םישורדה תורנה רפסמ תא תוריהמב רופסל רשפא :ךכ הכונח תגיגחל : ךשמנ היה הכונחה גח ול ונל םישורד ויה תורנ המכ 7 ? םימי 07 ? םימי 77 ? םימי ב ונשמתשה ול "הכונחה גח" ךשמנ היה םימי המכ -  תורנ ? תדיח : שדוחה

More from lee