הסיפורים שלנו הר' שאול ג' בנים

May 18, 2015  |  By  | 


המכחה אתבסה תונלבס לע ילארשי לואש ברהמ יתדמל תא יל ריכזמ הזו הבר המכוחו םירחאל תונלבסבו המכוחב הנוע איה ילש אתבס התוא םילאושש תורמל תקיוד

More from liat zadoki