המלצה על אתר

November 25, 2014  |  By  | 


הצלמה ןוידמימ :רתא לע ןוידמימ םימה קראפב רקבל םכל םיצילממ ונחנא . ב יוצמ חתמב חרופו קורי רוזאב ביבא לת בל ינג ם .עושוהי תוחשלו תולבל ,קינקיפ תושעל ןתינ הכירבב ינפ לע ערתשמ ןוידמימה 011 תואסיכ לש םנוד תוקורי , םיחטש ע תוחפוטמ הבישי תוניפו םילצומ ם 111 ביצ חונ תואסיכ זפה םיינוע קראפה חטשב םירו . :החיתפ תועש 1:1 הילדו לייא םוחב םיצילממ

More from shosh