אלבום תמונות

May 23, 2015  |  By  | 


גח ןברוקה , תיברעב וא : לא דיע - אחדא ( תיברע : ىحضلا ديع , קיודמ קיתעת : די ִ ע ְ צְ לא ' אח ) , םג הנוכמה " לודגה גחה " , גח אוה ימלסומ גחה םויק

Page 1 / 2