Savings-and-Investments

November 25, 2014  |  By  | 


фактори. ИИ се дължи на един основен фактор – научнотехническия прогрес; коефициент на ИИ: Кии=(СстСн)/ Сст – себестойност на разходите на новите и старите ДА. видове ИИ: * той е налице тогава, когато старите и новите ДА се различават по отчетна стт; * налице е когато настъпват промени освен в отчетната стт и в значението на някои техн.хки; * налице е поради социални съображения се ограничава сттта на използване на даден ДА * налице е тогава, когато поради опазване на околната среда се въвежда ограничение за използването на ДА. Амортизационно отчисления и методи за тяхното изчисляване. а) амортизационни отчисления На=100/Тпр; Аг – амортизация за година; Тпр – приет срок; Аг=Отч.стт* На/100, Ц – цена Не се начисляват амортиз.отчисления на земята, на паметниците на културата и на напълно износените ДА. б) Методи за определяне на амортиз.отчисления (АО) линеен метод – за него е характерно: “На” е постоянна величина за целия срок на експлоатация. База за изчисляване на АО е отчетната стойност; Предимство: годишните амортизации са относително малки и не натоварват много себестойността недостатък: сравнително побавно се осигуряват необх. парични средства за подмяна на ДА. нелинейни методи: * нелинейни методи за ускорена амортизация (дегресивни) за около половината от приетия срок за експлоатация се осигуряват около 6570% от амортизационните отчисления; нелинейни методи за ускорена амортизация: