עלון כסלו

November 27, 2014  |  By  | 


עצבמ לחה רפסה תיבב "ןתיא רוא ונלוכו ןטק רוא אוה דחא לכ" ,עצבמה .היואר תוגהנתהו הדימלל תונכומ לע תודוקנ תותיכה תולבקמ וב ,תויתפכיאה ,תוירחאה יכרע תא שיגדמ ,םידימלת תצעומ תגהנהב .תידדהה הרזעהו תלוזב תובשחתהה ועיגה "ןולא הווחמ" ךוניחה ליח סיסבב ם"ימלת סרוקמ םילייח תובייוחמ תרגסמב רפסה תיבל הליהקל המורת לש תישיא תולייחה .הכרדהב תוסנתהו םיכייתשמה ,םילייחהו מ"לא םש לע( "רורד" תגולפל תא וליעפה ,)גרבנייו רורד 'ה תותיכ ידימלת - ביבס 'ו .ןיבר קחציל ןורכיזה םוי אשונ ה"עשת ולסכ 'ו ד"סב ןויליג 4 - ה"עשת ולסכ םילועה ונידימלת םע דחי תא רפסה תיבב ונייצ ,היפויתאמ .ןושח ט"כב לחה ,דגיסה גח לע תותיכב ודמל םידימלתה ייח לעו ,ויגהנמו גחה תועמשמ .היפויתאב םידוהיה 'ב התיכב 1 ריבעה לש אבא ,ןליא ,סאיטא דהוא אשונב תוליעפ םויסבו םיה ליח םידליה ולביק ליח לש םיעבוכ .םיה 2 תרדסב וכישמה 'א תותיכ ידימלת תרגסמב ,ם"א זכרמב םירוקיבה התרטמש "םירשג" תינכות םירבעמ םע תודדומתהב עייסל .םייחב השנמ תניר הרומה םע םיעדמ ירועישב םירוזיאב הרוטרפמט םידימלתה ודדמ .עקרקבו ץע תחת ,שמשב :םינוש ידימלת לש ןובשחב תוכנוח 'ד התיכ 1 ידימלת תא הריעצה תמדקמה "לאיזוע" תחפשמ לש הרעצב תפתתשמ זר תימולש הרומה יבצ הדוהי היבא תומב ל"ז בילטוג אל ןושאר םוימ תופתתשה רשפאתת םידליל םיגוחב ומליש אל םהירוהש .םיגוחה רובע הליעפ הקספה - םויב ...םימשגה ינפל שמש

More from matan

Page 1 / 2