האגדה של עידן ואמיר

December 31, 2014  |  By  | 


םידלי םישולש ול ויהש דמחנו טושפ שיא היה ויה : תונב רשע םינב םירשעו . וידליל לכוא שפחל שיאה ךלה דחא םוי . שיאה שקיב מ תחוראל לכוא םע רוזחיש םמצע לע רומשל וידלי ברעה . קחשל וטילחהו דבל םידליה וראשנ ךלה שיאהשכ .

More from mazal