השבת ארגנטינה

May 19, 2015  |  By  | 


םולש ! יקסנאירו הליל יל םיארוק . ז התכב תדמול ינא ,' גנזג ןתנ רפסה תיבב ! תכלוה ינא םימעפל םש לע תסנכה תיבל " ודרונ סקמ " ילש החפשמה םע .!

More from michal