מסגרות החינוך המיוחד בגיל הרך

March 15, 2016  |  By  | 


Category: Children

םינוירטירק ( םידדמ ) ךוניחה תרגסמ תכרעהל דחוימה :  ךוניחה דרשמ תויחנה יפ לע ינקת תרגסמב םידלי רפסמ ( מ רתוי אל 0 התיכב םידימלת .) 

More from naghamgh