Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Quan ly tien do

Vy


Published on December 2, 2014

Quản lý tiến độ đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, tác động mạnh đến hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án. Trang tin EVNCPC xin giới thiệu phương pháp ứng dụng mô hình toán xác suất để hoạch định, quản lý tiến độ dự án công trình điện của tác giả Nguyễn Lương Mính - Công ty CP Đầu tư Điện lực 3.