Habima 11/12/1 2014/5

October 22, 2014  |  By  | 


?רתוי תעדל םיצור שדחה המיבה רתאב רקבל ואוב םידחוימ תובטה יעצבממ תונהלו www.habima.co.il ונשדחתה ...םכליבשב םיניינעה ןכות הקינאפ 4-5 וירוג אבא 6-7 ויתס עיגה םואתפו 8-9 ילרוג רוזיח 10-11 הקושת המשו תילמשח 12-13 סופידא 14-15 הוואנה יתריבג 16-17 ןצמקה 18-19 םתס תמ אל םדא 20-21 הנחתב הכחמ םיהולא 22 רורטב המחולב תיטרקומדה המלידה 23 ונלש התיכה 24 םידוד תע 25 היצנוומ רחוסה 26 בהאמה 27 קייווש ץימאה לייחה 28 תרפא ה׳לרימ 29 קייווש ץימאה לייחה 30 הנוסרפ 31 העובשה 32 השדח ץרא 33 ידרפס ןתסוב 34 ידוהה הלוחה 35 תואלפה ץראב הסילא 36 הנילבאב 37 הנומשל הטרצנוק 38 הוורפב סונו 39 הקיריה 40 שאה רופיצ 40 4 המיבה יעפומ 41-49 המיבהב תוברת תבש 50 הפקב םיארוק 51 םיעלקה ירוחאמ םירויס 52 רויס רופיס 53 ונידאל לביטספ - הדירק וידא 54 ןורטאיתה ייונמל עדימ 56-57 2014 רבמבונ חול 58-59 2014 רבמצד חול 60-61 2015 ראוני חול 62-63 03-6295555 :ןורטאיתה תפוק םיסיטרכ תנמזהל 3

More from Ben