המלצה על ספר- שחר

July 8, 2014  |  By  | 


ריצקת : ליג םשב הדלי לע רפוסמ רפסב , עטנ םשב ההז המואת תוחא ליגל . א התיכמ תרמוש איהש דוס שי ליגל ,' בותכלו אורקל תעדוי אל איה , דוסה תא תעדויש הדיחיה איה התוחא עטנ , םינחבמהו תיבה ירועיש תא הל השוע איהו . דוע תעדל וצרת ? רפסה תא וארק .

More from shahar