כישורי חיים

October 30, 2013  |  By  | 


1 םינושאר םירועיש הנומש 'א התיכל תולגתסה 1 םינושאר םירועיש הנומש 'א התיכל תולגתסה 2 ידיקפת ,תויוגהנתה ,תובשחמ ,תושגר( יונישבו רבעמב ימצע םע תורכיה

More from shlomit