apogeymatinh 17-10-2014

October 27, 2014  |  By  | 


Α Α π π ο ο γ γ ε ε υ υ µ µ α α τ τ ι ι ν ν ή ή - - A A p p o o y y e e v v m m a a t t i i n n i i Σ ε λ ί δ α 2 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ / ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Σάββατο 1 Νοεµβρίου : Μηνιαίος Αγιασµός . Των Αγίων θαυµατουργών Αναργύρων Κοσµά και Δαµιανού . Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.30. Κυριακή 2 Νοεµβρίου : Κυριακή Ε΄ Λουκά . Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.30. ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ἀνακοινοῦται ὅτι , ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ὑπό τοῦ Οἰκου - µενικοῦ Πατριαρχείου διοργανουµένων ἑορτασµῶν , ἐπί τῇ συµπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως ὑπ̉ αὐτοῦ τοῦ νέου Μουσικοῦ Συστήµατος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς , τελεσθήσεται ἐν τῷ Π . Πατριαρχικῷ Ναῷ , τήν Κυριακήν , 2 αν Νοεµβρίου , Θεία Λειτουργία , προ - εξαρχούσης τῆς Α . Θ . Παναγιότητος , τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ . κ . Βαρθολοµαίου , συνιερουργούντων Αὐτῷ Σεβ . Ἱεραρχῶν ἐντεῦθεν . Τόν Θεῖον Λόγον θά κηρύξῃ ὁ Σεβ . Μητροπολίτης Ση - λυβρίας κ . Μάξιµος . ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Εκκλησιαστικαι Ειδησεις Ἡ Α . Θ . Παναγιότης ὁ Πατριάρχης , ἐπί τῇ ἱερᾷ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Δηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου , ἐχοροστάτησε : α ) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύµῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων , κατά τόν Μ . Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς , τό Σάββατον , 25 ην Ὀκτωβρίου . Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ . Πατριαρχικός Διά - κονος κ . Γρηγόριος Φραγκάκης . Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι οἱ Σεβ . Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ . Γερµανός , Τρανουπόλεως κ . Γερ - µανός , Φιλαδελφείας κ . Μελίτων , Σεβαστείας κ . Δηµή - τριος καί Κυδωνιῶν κ . Ἀθηναγόρας , Κληρικοί , Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας , πολυάριθµοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων , ἀθληταί τῆς ὁµάδος Πα - γκρατίου ἀθλήµατος ( Καράτε ) Ἀθηνῶν , Χριστιανοί ἐντεῦθεν καί ἀλλαχόθεν . Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ , ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀµέσου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίµου Πατριάρχου Δηµητρίου , τοῦ διατελέσα - ντος Ἀρχιερατικῶς Προϊσταµένου τῆς Κοινότητος . Τήν ἑποµένην , Κυριακήν , ἐτέλεσε Τρισάγιον καί πρό τοῦ τάφου τοῦ µακαριστοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ Ἱ . Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ . Εἰς τό τέλος τοῦ ὡς ἄνω Ἑσπερινοῦ ὡµίλησαν ὁ Σεβ . Μητροπολίτης Σασίµων κ . Γεννάδιος , Ἐπόπτης τῆς Περι - φερείας Ταταούλων , καί ὁ Πατριάρχης καλωσορίσας τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ταταυλιανούς εἰς τά ἴδια . Εἶτα , κατά τήν ἐν τοῖς ἀνακαινισθεῖσι χώροις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς δοθεῖσαν δεξίωσιν , ὡµίλησε καί πάλιν ὁ Σεβ . ἅγιος Σασίµων , ὁ Ἐλλογ . κ . Δηµήτριος Ζῶτος , Καθηγητής , Πρόε - δρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος , ἐκθέσας τά πε - πραγµένα αὐτῆς , καί ὁ Πατριάρχης . β ) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυ - λόπορτας , κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν , τήν Κυριακήν , 26 ην ἰδίου , καθ̉ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ . Μ . Ἀρχιµανδρίτης κ . Βησσαρίων . Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι ὁ Σεβ . Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ . Ἀθηναγόρας , Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος , µέλη τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Ἱερα - ποστολικῆς Ἀδελφότητος « Ἀπολύτρωσις », µέλη τοῦ Φαρ - µακευτικοῦ Συλλόγου Λαρίσης , πιστοί ἐκ Καλαµπάκας , φοιτηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πα - νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ . Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡµίλησαν ὁ Θεοφιλ . Ἐπίσκοπος Συνάδων κ . Διονύσιος , Ἐπόπτης τῆς Περιφε - ρείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου , ὁ Ἐντιµ . κ . Νικόλαος Καλαµάρης , Πρόεδρος τῆς Κοινότητος , καί ὁ Παναγιώ - τατος . Ἐπηκολούθησε δεξίωσις . * * * Ἡ Α . Θ . Παναγιότης ὁ Πατριάρχης , ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα Αἰδεσιµολ . Μ . Οἰκονόµον κ . Νικόλαον Πε - τροπέλλην , Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων , καί ηὐχήθη αὐτῷ πατρικῶς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του . * * * Ἡ Α . Θ . Παναγιότης ὁ Πατριάρχης , ἐδέξατο εἰς ἀκρό - ασιν : Τόν Πανοσιολ . Ἀρχιµανδρίτην κ . Χαρίτωνα Ρυζιώτην , ἐκ τῆς Ἱ . Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως . Τούς Αἰδεσιµ . Πρεσβυτέρους κ . Δηµήτριον Μαγιόγλου καί κ . Γεννάδιον Μαυράκην , ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Περιφερείας Σταυροδροµίου , ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνοµα - στηρίοις αὐτῶν . Τόν Ἐντιµολ . κ . Σπυρίδωνα Λιονάκην , Ἄρχοντα Νοµο - φύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ . Ἐκκλησίας , Νοµικόν , ἐκ Χανίων . Τόν Ἐντιµολ . κ . Παναγιώτην Πίτσικον , Ἄρχοντα Λαο - συνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ . Ἐκκλησίας , µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν . κ . Μαγδαληνῆς , ἐξ Ἀµερικῆς , καί τοῦ Ἐντιµ . κ . Χρόνη Παπαδάκη , ἐκ Κρήτης . Τόν Ἐντιµολ . κ . Εὐάγγελον Κατσίµπραν , Ἄρχοντα Δε - πουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ . Ἐκκλησίας , ἐκ Πρε - βέζης , µετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου . Τόν Ἐλλογ . κ . Ἰωάννην Γρηγοριάδην , Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστηµίῳ Bilkent. Ὅµιλον Καθηγητῶν καί µαθητῶν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων « Δούκα » καί τοῦ Βαρβακείου , ἐξ Ἀθηνῶν . Ὅµιλον Δηµοσιογράφων ἐξ Αὐστρίας . Τόν Ἐντιµ . κ . Ἐµµανουήλ Ἀ . Νεραντζούλην , ἐξ Ἀµε - ρικῆς . Τάς Εὐγεν . κυρίας Μαργαρίταν Οἰκονόµου , ἐξ Ἀθηνῶν , καί Κυριακήν Παπαδοπούλου , ἐντεῦθεν . * * * Ἡ Α . Θ . Παναγιότης ὁ Πατριάρχης , ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ . Διακόνου κ . Ἰωακείµ , Ὑπογραµµατέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου , κατά τό δεῖπνον ( ἰφτάρ ) τῆς Κοι - νότητος τῶν Ἀλεβίδων , ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ µηνός «Muharrem», ἐν τῷ ἐν Be ş ikta ş « Πάρκῳ τῆς εἰρήνης », τό ἑσπέρας τοῦ Σαβ - βάτου , 25 ης Ὀκτωβρίου . ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα - τριαρχείου διοργανουµένων ἑορτασµῶν , ἐπί τῇ συ - µπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως ὑπ̉ αὐτοῦ τοῦ νέου Μουσικοῦ Συστήµατος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μου - σικῆς , πραγµατοποιηθήσεται τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς , 2 ας Νοεµβρίου , καί ὥραν 6:00 µ . µ ., ἐπετειακή ἐκδήλω - σις ἐν τῷ Σισµανογλείῳ Μεγάρῳ , ἡ εἴσοδος εἰς τήν ὁποί - αν εἶναι ἐλευθέρα . ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΚΙ και ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Προσκαλού µ ε όλα τα µ έλη του Συνδέσ µ ου Ρω µ αίικων Κοινοτικών Ιδρυ µ άτων καθώς και όλους τους επιτρόπους των ιδρυ µ άτων µ ας να λάβουν µ έρος στην ετήσια συγκέ - ντρωση του συνδέσ µ ου που θα πραγ µ ατοποιηθεί το Σάβ - βατο , 01 Νοε µ βρίου 2014, στην άρτι ανακαινισθείσα αίθουσα της Κοινοτικής Σχολής Ταταούλων στις 10:30 το πρωί . Θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα µ ας και θα αποστα - λεί µ έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο µ είου το πρόγρα µµ α της η µ ερήσιας διάταξης της συνάντησης . Το κυριότερο θέ µ α είναι η εκλογή νέου εκπροσώπου των µ ειονοτήτων παρά τη Γ . ∆ . Βακουφίων τον προσεχή ∆εκέ µ βριο . Όσοι δεν είναι επίτροποι είτε µ έλη του Συνδέσ µ ου αλλά επιθυ µ ούν να παρευρεθούν στη συνάντηση µ πο - ρούν να συ µµ ετάσχουν ελεύθερα µ ε την ιδιότητα του πα - ρατηρητή . Παρακαλού µ ε τα αξιότι µ α µ έλη των επιτροπών µ ας να προσέλθουν ανυπερθέτως , για να συ µ βάλλουν στη διαδι - κασία που θα ακολουθηθεί . ∆ ε υ τ έ ρ α 2 7 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 4 Πρωτόγνωρες εικόνες από πλη µµ ύρες στην Αθήνα . Στιγ µ ιαίο ‘ τσουνά µ ι ’… νεροποντής παρέσυρε αυτοκίνητα SOOC Eurokinissi Eurokinissi ΑΠΕ Σύ µ φωνα µ ε τα ρεπορτάζ των ελλαδικών ΜΜΕ , σοβαρά προβλή µ ατα και ζη µ ιές κατα - γράφηκαν σε περιοχές του Πει - ραιά και στους δή µ ους Περι - στερίου , Χαϊδαρίου και Νικαίας , ενώ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχτηκαν οι δή µ οι Α χαρνών , Ηλίου και Μενιδίου . Οι κάτοικοι στο Ίλιον , την Αν - θούπολη και την Παλιά Κοκκινιά βρίσκονται σε απόγνωση ενώ το απόγευ µ α του Σαββάτου η περι - φερειάρχης Αττικής , Ρένα ∆ούρου , κήρυξε τους δή µ ους Ιλίου και Αχαρνών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των ζη µ ιών σε σπίτια και υποδο µ ές . Το τηλεοπτικό δίκτυο MEGA σχολιάζει ότι η καταιγίδα απο - καλύπτει κακοτεχνίες σε δρό - µ ους που δη µ ιουργήθηκαν πάνω σε µ παζω µ ένα ρέ µ ατα , αλλά και σε µ ια πολυκατοικία , όπου ο πο - λιτικός µ ηχανικός είχε δη µ ι - ουργήσει δύο τούνελ για να περνούν τα νερά της βροχής . Η πυροσβεστική έλαβε περισσό - τερες από 1.000 κλήσεις , ενώ τα αυτοκίνητα που καταστράφη - καν ξεπερνούν τα 300. Ο πρωθυπουργός , Αντώνης Σα µ αράς , που προήδρευσε σύ - σκεψης στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής το βράδυ του Σαββάτου , ζήτησε καταγραφή των ζη µ ιών εντός 24 ωρου ώστε να δοθούν το συντο µ ότερο δυνατόν οι αποζη µ ιώσεις στους πληγέντες . Χθες αποφασίστηκε ως πρώτο βή µ α η έκτακτη οικονο µ ική ενί - σχυση των πλη µµ υροπαθών , µ ε 586,94 ευρώ ανά νοικοκυριό , για την κάλυψη των ά µ εσων βιοτικών τους αναγκών . Συνέχεια από την 1 η σελ . νου µ ε από την κρίση . Έτσι µ όνον δη µ ιουργείται µ ια νέα Ελλάδα και υπερήφανη και οικονο µ ικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη . Αυτή την πορεία δεν επιτρέπεται να την ανακόψει κανείς » είπε ο έλληνας πρωθυπουργός . ∆ήλωση έκανε λίγο νωρίτερα και ο υπουργός Οικονο µ ικών , Γκίκας Χαρδούβελης , εκφράζο - ντας ικανοποίηση για τα αποτε - λέσ µ ατα των stress test και χα - ρακτηρίζοντας ως « εξαιρετικά ση µ αντικό » το ότι διατηρούνται αδιάθετα τα αποθέ µ ατα των 11,4 δισ . του Τα µ είου Χρη µ ατοπι - στωτικής Σταθερότητας . Ο υπουργός Οικονο µ ικών θε - ωρεί ότι υπάρχουν « πλέον στέρεες βάσεις για να µ πορέσουν οι τρά - πεζες να ενισχύσουν δυνα µ ικά την ανάκα µ ψη της οικονο µ ίας . Ως Πολιτεία ανα µ ένου µ ε ότι οι τρά - πεζες θα αφοσιωθούν στην χρη - µ ατοδότηση της οικονο µ ίας , δη - λαδή στην ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ». εντός του 2014 αλλά και όλες οι προσπάθειες και ενέργειες για ενίσχυση του τραπεζικού το µ έα ήταν πέραν από ικανοποιητικές . Η Κεντρική Τράπεζα δικαιούται να αισθάνεται δικαιω µ ένη αφού έγκαιρα προέτρεψε τις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση », ανέφερε . Η κ . Γιωρκάτζη χαρακτήρι - σε « πολύ ση µ αντικό γεγονός το ότι δεν θα χρησι µ οποιηθεί και θα παρα µ είνει ως απόθε µ α το € 1 δισ ., που υπάρχει στο Πρό - γρα µµ α Στήριξης της κυπριακής οικονο µ ίας από τους διεθνείς δανειστές της , το οποίο προο - ριζόταν για κάλυψη κεφαλαια - κών αναγκών του κυπριακού τραπεζικού συστή µ ατος . Συνε - πώς , είπε , το δη µ όσιο χρέος θα είναι κατά € 1 δισ . χα µ ηλότερο από ότι προβλεπόταν βάσει του µ νη µ ονίου . Α . ΒΙΚΕΤΟΣ Γιωρκάτζη : ‘ Ιδιαίτερα θετικά για τις κυπριακές τράπεζες τα αποτελέσ µ ατα των ασκήσεων αντοχής ’ Θετικά τα αποτελέσ µ ατα για τις ελληνικές τράπεζες , ‘ βή µ α βή µ α βγαίνου µ ε από την κρίση ’ λέει ο Σα µ αράς Συνέχεια από την 1 η σελ . Συνέχεια από την 1 η σελ . βεί στην Αθήνα και στις 5-7 Νοε µ βρίου στην Κύπρο . Στη διάρκεια της παρα µ ο - νής του στη Νέα Υόρκη , ο κ . Άιντε πέραν της συνάντησης µ ε το ΓΓ και τις εσωτερικές συσκέψεις στη Γρα µµ ατεία του ΟΗΕ , είχε συναντήσεις µ ε τους µ ονί µ ους αντιπροσώπους της Ελλάδας και της Τουρκίας , τον αναπληρωτή µ όνι µ ο αντι - πρόσωπο της Κύπρου , εκπρό - σωπο των Τουρκοκυπρίων , καθώς και πρέσβεις µ ονί µ ων µ ελών . Σύ µ φωνα µ ε καλά ενη µ ε - ρω µ ένες πηγές , στις επαφές του ο ειδικός σύ µ βουλος επι - σή µ ανε την ανάγκη να µ ην επιδεινωθεί η κατάσταση κι ότι µ εταβαίνει στην περιοχή για να στείλει αυτό ακριβώς το µ ή - νυ µ α και να δει πως µ πορεί να υπάρξει αποκλι µ άκωση . Για την ώρα πάντως , δεν έχει εν - δείξεις ότι αυτή η διαδικασία αποκλι µ άκωσης έχει ξεκινή - σει . Στις συναντήσεις του µ ε Έλληνες και Κύπριους δι - πλω µ άτες έδειξε να αντιλα µ- βάνεται τη θέση αρχής και το αδόκι µ ο της διεξαγωγής των συνο µ ιλιών υπό αυτές τις συν - θήκες , ωστόσο αναφέρθηκε και σε « α µ οιβαίες υποχωρή - σεις », κάτι που διευκρίνισε ότι θα είναι η επιστροφή στην προτέρα κατάσταση . Ωστόσο , έγιναν και κάποι - ες αναφορές στην ανάγκη να εξηγηθούν περαιτέρω στους Ελληνοκύπριους και Τουρκο - κύπριους τα οφέλη από την αξιοποίηση των υδρογοναν - θράκων και προς τούτο θα µ πορούσε να δη µ ιουργηθεί µ ία ο µ άδα εργασίας ( σύ µ φω - να µ ε άλλη πηγή , κάτι σαν δε - ξα µ ενή σκέψης , που δεν θα έχει σχέση µ ε τις ήδη υπάρ - χουσες ο µ άδες εργασίες ). Στις συζητήσεις του ανέφερε – σύ µ- φωνα µ ε τις ίδιες πηγές – ότι η σταθερότητα είναι αναγκαίο στοιχείο και για τις ενεργεια - κές εταιρείες , που δραστηριο - ποιούνται στην περιοχή . Όσον αφορά την ουσία του κυπριακού , ο ίδιος ε µ φανί - στηκε αρκετά αισιόδοξος , ότι µ ε τις ιδέες του µ πορεί να δώ - σει ώθηση στη διαδικασία , υπό την προϋπόθεση ότι ξε - περαστεί το παρόν ε µ πόδιο . Σε Άγκυρα - Αθήνα - Λευκωσία ο Espen Barth Eide Συνέχεια από την 1 η σελ . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗ∆ΕΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ∆ιεύθυνση : Taksim, Ana Çe ş me sk. No 4/2 ( όπισθεν του Γαλλικού Προξενείου του Πέρα και παραπλεύρως ακριβώς της Αρ µ ενοκαθολικής Εκκλησίας ) Τηλ .: ( 90) 212 244 18 52 kirkor.capan@hotmail.com

Page 1 / 7