אילנה רווה - ונקבצו פזורנו (1)

May 3, 2015  |  By  | 


םישנאה םירבדה עבטמ ,םידוהיל תדרפנ הנוכש לכ התצקוה אל ,ללככ שפיח םיבורקה נ תחפשמ םצעב ךכו ינשה תברקב דחא תויחל ו י לכו מקמתה םיבורקה םירבחה נ

More from tomer