fli

November 22, 2014  |  By  | 


ApakenamanyaTRULIA tu…. TRULIA adalahberasaskandaripada perkataanTRULLI iaituplural bagi perkataanTRULLO dalambahasaItali. Ianyamerujukkepadapondoktradisi kawasanApulian , Italidandiperbuat daripadabatuankering. Ianya berbentukuniksepertidalamgambar. Secararingkasnya, TRULIA adalahgabungan perkataan TRU llidanApu LIA n. ©2014. All Rights Reserved. TRULIA Cuisines SendirianBerhad

More from Trulia