4.1_Flipsnack_ВилиянСтаноев

November 24, 2014  |  By  | 


1. Състав и структура А) Състав – дълготрайните активи са активи имащи срок за ползване повече ит 1 година.  Материални ДА :  Земя – земи, гори, трайни засаждения  Сгради – производствено предназначение, учебно предназначение, оздравителна база и др.  Машини, съоръжения и оборудване  Съоръжения – те имат помощтна роля ( пътища, канали, тунели, комини, басейни, паркинги и др. )  Енергетично оборудване – създаване и преобразуване на енергия и енергоносители ( трансформатори, бобини, компресори и др. )  Производствени машини – Пряко свързани със създаването на продуктът. Те са изключително разнообразни.  Системи и инсталации – осигуряване на електрическа енергия, топлинна енергия, информация.  Контролно – измервателни прибори и автоматика – датчици, мултицети.  Транспортни средства – МПС, с което разполага БП (конвейр,мотокари,електрокари).  Стопански инвентар – мебелоровка, компютри, амбалаж за многократна използваемост.  Разходи за придобиване на материални ДА – създаване на РС и др. Нематериални  Резултати от научно – изследователска и проекто – конструктивна дейност.  Програмни продукти.  Права върху собственост, търговски марки, патенти и др. Финансови ДА :  Инвестиционни имоти – имущество, непряко свързан с предмета на дейност, но носи приходи на БП.  Акции, облигации и др. ценни книжа.  Отсрочени данъчни плащания и др.  Търговска Репутация ( ТР ): Търговска Репутация ( ТР ): Положителна или отрицателна ТР се образува като от стойноста на имуществото се приспаднат задълженията ( 20 000 – 15 000 = 5000--> Счетоводна стойност ). Счетоводната стойност се корегира зависимост от пазарната ситуация ( 5500 – ТР /4700 – - ТР ). Разходи за бъдещи периоди : Те са свързани с усвояване на нови продукти и технологии, а приходите ще се реализират в бъдещи периоди.

More from viliqnStanoev