מבטים צעיר ספר א תשע"ד

June 16, 2014  |  By  | 


,םירקי םיארוק םיאשונב תיתועמשמו תיתיווח הדימלב וסנתה רפסה תיב ידימלת הנשה ךלהמב .ונלש היישעה ןמ טעמ םכינפב איבהל םיצור ונא הנשה לש המויסבו .םינוש

More from yaffa