הקוסם הרשע הנגרי

December 31, 2014  |  By  | 


• םידליל קיצה ןמזה לכש עשורמה םסוקה ירגנה םשב םסוק םעפ היה היה • םג אוה ליערה םהילע השעו םתוא םיפושיכ . לבא םהל רוסא היהש תורמל רעיב ולייט ודיעו ןתנוהי םשב םידלי ינש דחא םוי עשרה םסוקה לש רעיב ולייט םה רעי םתסב ולייט אל םה . ןנוכתה רבכ אוה םתוא ףשכל

More from daniel