האגדה של אור ושני

December 31, 2014  |  By  | 


תומואת תודלי יתש ודלונ םינש רשע ינפל . היאמו הימ וארק תומואתל . ומכ םילודג םימסק תושעל תולוכי ויה ןה דאמ קזח חוכ היה היאמו הימל ל םדא ןבל ליפ ךופהל לשמ תונב ויה תונבהשכ דחא םוי 10 דומצ היהש ןתיבמ ואצי ןה ל םילודג םיחיש . לודג דחא םסוק חיגה םיחישה ןיבמ !!!

More from daniel