הקוסמת הנדיבה

December 31, 2014  |  By  | 


הלודג תחא תמסוק ןימ התייה ויה , הפי , בל תבוט , המ לבא , אקווד תתל ימל העדי אל איה בל תבוט תאזכ התייה איהש ללגב , קלחל ימל , הלש םיסומכה תודוסה תא איבהל ימל . דואמ ויה הלש םימסקהו םידחוימ .

More from daniel