הפיה הרעה

December 31, 2014  |  By  | 


הטירגרמ לש םישעמה תא ובהא אל םלוכ הטירגרמ םשב תעשורמו הער היפ הל היח תובר םינש ינפל הטירגרמ לש התיבל הנטקה הדליה הכלה דחא םוי הנטק תחא הדלימ ץוח הערה היפה הטירגרמ חילצה ךכ לכ אל ףושיכה התדוד תב התוא הדמילש ףושיכ הנטקה הדליל תושעל הטילחהו דואמ הסעכ הזו ה הטירגרמ תא רתוי דוע סיעכ .

More from daniel