Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

עבודת חקר תכנון טיול

yuval0011


Published on November 30, 2014

לילגה יברעמה : רוזא לילגה יברעמה ןווגמ תניחבמ ףונ ללוכו ףוח םי ץרופמ , םירה םיהובג םילחנו םיצרוחה תא םירהה םבחורל םירצויו םיקמע . רוזאב ורתונ ידירש שרוח םי ינוכית , וב םייח יריזח רב םירופיצו . תמר ןלוגה תרנכהו : תמר ןלוגה תרניכהו םה קלחה יחרזמה רתויב ינופצהו רתויב תטילשבש תנידמ לארשי . חרזמב המרה םיממורתמ םירה םידדוב , םהלו שי הרוצ לש טורח םוטק – הלא םה ירה שעג ( אל םיליעפ ;) הקלחב יברעמה לש המרה שי תונורדמ םיהובג םילולתו םיקוצמו , םידרויה לא יקמע ןופצה . הייחמצה ןלוגב היוצמ עפשב הבו הברה םינימ הברהמ תוחפשמ . ףסונב דיל םילחנ הנשי םג תייחמצ םילחנ זא אל רסח הנממ לשב תומכ תוררוקמ םימה רוזאב . ינפמ תמרש ןלוגה הבורב אל תבשוימ םייח הב עפש לש ילעב םייח רשא םימייקתמ הייחמצהמ רוזאב . תרגסמב השפוחה רקבנ : - לילגב ןותחתה םילויטב : רעי ץיווש , תפדוי , ליבש לא לומ תרניכה , קראפ ןדריה .