44 NZZ

October 31, 2014  |  By  | 


Брй 38 19 - 25 септември 2014 2 Брй 44 31 ктмври - 6 нември 2014 политика ’ 2014 2 П редседтелят н ЕНП Жзеф Дл и зм.-председтелят н групт н Еврпейските кнсервтри и рефрмисти в ЕП Никлй Брекв прве- дх н 29 ктмври т г. сре- щ в Сфия. В срещт взех учстие и Светлин Тнчев, председтел н ПГ „Бългр- ски демкртичен център“, Румен Йнчев, председтел н ЗНС, зм.-председтел н ПГ „БДЦ“. Брекв рзкз з пис- мт н Джефри вн орден, в кет тй призвв Бй- к Брисв д се състви център-дясн упрвление с учстиет н клиция „ББЦ“. Кт лидер н ББЦ Брекв зяви, че е прв н ГЕРБ д предлжи премиер и д пкни другите пртии з съствяне н клиция, незвисим т тв дли тя ще е н млцинствт. „Смятме, че естествени- ят пртньр в упрвлениет мже д е другт втентич- н център-дясн фрмция,  именн клиция „Бълг- рия без цензур“. С г-н Дл се рзбрхме з пет вжни з Бългрия приритет, з кит ншт прлмен- трн груп д се угври с групт н ГЕРБ. Сред тях с енергетикт, рефрми в првсъдиет и събуждне н бългрскт икнми- к чрез нви чуждестрнни инвестиции. Ние ще пд- крепим бъдещ упрвление, к им приемлив център- дясн пргрм и прием- лив съств н Министер- ския съвет“, зяви Брекв. Лидерът н ББЦ зяви ще, че не е дпустим нцинл- ппулистки фрмции с екз- тични виждния з външнт плитик н стрнт д бъдт чст т упрвлениет н Бълг- рия. Блгдрение н цен- тристкт клиция ткив не влязх в Еврпейския пр- лмент, н з жлст, сег с чст т бългрския прлмент. Брекв инфрмир Дл, че т ББЦ с внесли зкн „Чисти БДЦ пдкрепя бъдещ упрвление, к им кректн център-дясн пргрм ръце“ в минлия прлмент, кйт би грничил крупци- ят в бългрския плитиче- ски живт. Чст т рзгвр между двмт беше псветен н ситуцият в Еврпейския прлмент и пзицият н Ев- рпейските кнсервтри и рефрмисти спрям кмисия- т н Юнкер. Брекв и Дл се рзбрх следвщт седмиц тнв д се срещнт в Брюк- сел, к с небхдими дпъ- лнителни кнсултции. БДЦ подкрепи бъдещо управление, ако има при- емлива център-дясно про- грама и приемлив състав на Министерския съвет“, заяви Бареков на срещата с Жозеп Дол, председател на ЕНП. На снимката от- дясно наляво: Румен Йончев, председател на ЗНС, Жозеп Дол, председател на ЕНП, Николай Бареков, лидер на ББЦ, евродепутат, Светлин Танчев, председател на ПГ „БДЦ“ в 43-то Народно събрание. Ръквдителите н прл- ментрн предствените пр- тии бях псрещнти н 28 ктмври т. г. т председтеля н Нрднт събрние Цецк Цчев. Рзгврите се пр- веждх в нейния кбинет. Н срещт присъствх лидерът н ГЕРБ Бйк Брисв, пред- седтелите н БСП и ДПС Михил Микв и Лютви Ме- стн, съпредседтелят н „П- тритичният фрнт – НФСБ и ВМРо” Влери Сименв, Меглен Кунев т Рефрм- трския блк, Светлин Тнчев и Румен Йнчев т Бългрски демкртичен център и Ивй- л Клфин т аБВ. Лидерът н „атк” Влен Сидерв не увжи срещт, кят се пр- веде п пкн н Бйк Бри- св. След близ дв чс при- ключи срещт н лидерите н прлментрн предст- вените пртии в Нрднт събрние. Кнсултциите между лидерите н прл- ментрните групи с двели д извд, че единствент възмжнст е првителств н млцинствт, пдкрепен т Рефрмтрския блк и ГЕРБ, с плвщ мнзинств - към тв ще се върви д кря н седмиц- т. БСП ств в пзиция. Ре- фрмтрският блк трябв д реши д 31 ктмври т. г. (петък) д пдпише клицинн спр- зумение. от прведените рзгври з мен стн ясн, че единстве- нт възмжн фрмул е д се нпрви клиция н млцин- ствт между ГЕРБ и Рефрм- трския блк, зяви лидерът н ГЕРБ Бйк Брисв след сре- щт н лидерите в Нрднт събрние. „Всички пдчертх, че пред- срчни избри зимт с фтл- ни з държвт. БСП с кте- грични, че ствт в пзиция и д петък, к РБ вземе реше- ние д пдпишем клицин- н спрзумение и д знем п ки теми мже д плзвме мнзинств, кз Брисв и прдължи: Пех нгжимент, к бъде избрн првителств и з съм премиер, всеки втр- ник дневния ред д се предст- вя н лидерск срещ и д се бсъжд предврителн“. очквм едн стбилн и предвидим првителств във възмжн мксимлн дългия, пзвлен т кнституцият срк зяви след лидерскт срещ в Нрднт събрние Светлин Тнчев, председтел н “Бългрски демкртичен център”. Тй дбви, че в п- зицият н ГЕРБ вижд търсе- не н дилгичнст, пдкре- пяне н деквтни плитики и предели тези действия кт грдивни и нрмлни. Сп- ред нег , к п тзи нчин вървят нещт в дилг и пред- видимст, мже д се плучи нв стбилн упрвление. Светлин Тнчев псчи, че с гтви д г пдкрепят први- телствт, “без д извивт ръце з кнкретни фигури,  д се бединявт върху пределени плитики”. Н срещт с бсъдили и кзус с КТБ и с стигн- ли д зключениет, че е н- лежщ веднг д се вземт няккви мерки. В ммент им инвеститр, кйт пр- явяв интерес, н им нужд т срк, в кйт д пдде свя дю дилиджънс, кет знч- в, че дклдът н БНБ, кй- т квестрите с изнесли, не е дсттъчн здвлителен, з д се вземе инвестицинн преценк и трябв смият ин- веститр д им срк, в кйт д првери бстятелствт и фктите п тв, в кет ще ин- вестир или купув, зтв те имт нужд т п-дълъг срк. “Бихме пдкрепили зкнд- телн решение тв нещ д се случи”, псчи Тнчев. Всички лидери с били единдушни, че шефът н БНБ трябв д п- дде ствк, н всичк трябв д се нпрви рзумн, з д не се влши дпълнителн ситу- цият. Би бил млк лекмис- лен прст д се мхнт тези хр и д се стви институци- ят в свбдн пдне. В м- мент трябв д излъчим ст- билнст и предвидимст към Еврп, пдчерт ще Светлин Тнчев. БДЦ подкрепя съставяне на правителство чрез обединение върху конкретни политики Лидерск срещ в прлмент

More from ZNS

Page 1 / 4