காணாதிருந்தும்

November 29, 2016  |  By  | 


Category: Religious

இத்தியானம் நாம் தேவனை நமது மாம்ச கண்களால் காணாதிருந்தாலும், நம்முடைய விசுவாச கண்களின் மூலம் அவரை கண்டு, அவரை சார்ந்து வாழும் வாழ்க்கையை பற்றி தியானிக்கிறது.

More from 9696A7BA9F7

Page 1 / 3