עבודת חקר בנושא ישראל

June 16, 2014  |  By  | 


תשבי : היסא , ןוכיתה חרזמה תולובג : ןופצ : ןונבל , הירוס , ןדרי , םירצמו . ימוקמ עבטמ : םישדח םילקש תנשב המק לארשי תנידמ