ΣΕΠ-ΟΚΤ_2014

October 11, 2014  |  By  | 


Μαηή εθμενίδα ηο Δ 2 Ανζοκηαλία : , Κώζηαξ Σ . , Ηιίαξ Μ . ηξ Σεηάνηξ ηάλξ Αννγνάθ :  μαηέξ ηο Δ 2 ηο Ιδ . Δμηύ ΢ιείο ΔΔΜΝ Τπεύοκ δαζάια – Επμέιεα εκηύπο : Σεύξ 6 ΢επηέμβνξ - Οηώβνξ 2014 ΢ηαονύια Λαδά ΢ιή νκά 2013 -2014 Εηύπςζ : Εθνεοηή επηνπή Ιδ. Δμηύ ΢ιείο ΔΔΜΝ Αγιαζμό ηξρ ζςξλείξρ Τ Αλεναδο. Ν…………………. . .…3 Ζώα ποξ εναθάιζ η Ελπίδα Π……………………..……….4 Έοερα – Τγιειή διαηοξθή ……………………………….. …..….. .5 Η Νεοάιδα και ξ Λροάο - Παοαμύι Τ Αγγελική Τ…………………………….……………………………..…….6 ΢ργγοαθή βιβλίξρ η Αλεναδοιάα Ν……………… ........7 Η ηάν ηξρ Δ2 η Δήμηοα Ν…………………..…..….…… ..8 Έμα σολείο της Ιταλίας ηξρ Σηοάηξρ Χ……………….….. ..8 Εροωπαϊκό ποόγοαμμα e-twinning – A ηαλλαγή καοηώ Τ Καηεοία Τ………………………………….……………………..………. 9 ΢ρέηερν από μαηή η Ποώη ηξρ Κώζηα Τ…………………..…………………………………………..……….. 10 Σελίδα 2 Μαθηικά Χαμόγελα Μάιος - Ιούνιος 2014 Καλωζήρθαηε Η κέα ζιή νκά 2014- 15 λείκζε. Η εθμενίδα μαξ «Μαηά Υαμόγεια» ζοκείε α θέηξ. Άννα, ζοκεκηεύλεξ, νεπνηά, πακίδα, νήζμεξ πινθνίεξ α πιύζ οιό βνίζεηα ζηξ ζειίδεξ ηξ. ΢ε αοηό η ηεύξ οπάνε νεπνηά γα ηκ Αγαζμό ηο ζιείο μαξ α ηα ένγα πο έγκακ ζε αοηό. Θα βνείηε άνν γα ηα Σνογπαηήμαηα, η εηήζ πάημα ηςκ ζηαθοιώκ ζη ΢ύδα. Επίζξ, α δαβάζεηε γα ηα ώα οπό ελαθάκζ, αιιά α δείηε  έκα εκηοπςζαό δπνό ζηα άζηνα ηξ Ρομακίαξ. Εππιέκ, γίκεηα ακαθνά ζη εονςπασό πνόγναμμα e-twinning ηκ ακηαιιαγή ανηώκ με άιια ζιεία α άιια έμαηα. Καιή ακάγκςζ α αιή νκά! Επιζηοξθή ζηα οαία Τ Εραγγελία Π………………………………10 Σοαγξύδια και πξιήμαηα από η Ελλάδα Τ Λρδία Π…………………..………..…..… .11 Παοαδξζιακό πάημα ζηαθρλιώ η Αγγελική Τ……………………..…………1 2 Κάζηοα η Ρξρμαία Τξρ Γιά Χ……………….…………………….13 Έογα ζηξ ζςξλείξ ηξρ Ναρζηάμξρ ηξρ Πααγιώη Τ………………………….. .16